ماتی زبانانی میاں استمانی روچ ءُ دو دانک

  • Post Category:News

ماتی زبانانی میاں استمانی روچ ءُ دو دانک گْوشنت کہ ھرکسءَ وتی درد گْریوائینیت۔بلوچءَ بلوچی زبانءِ درد گْریوائینیت۔اے ھبرءِ تہا ھچ شک نیست مروچی بلوچی زبان ھم مہکمی ءِ نیمگا…

Continue Reading ماتی زبانانی میاں استمانی روچ ءُ دو دانک