سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہءِ ھپتمی سوگندی دیوان ءِ نگدال

  • Post category:News

سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہءِ ھمک دوسالاں پد سرمجلس ءِ گچین کاری بنت ءَُ ماہے ءَ پد نوک گچین بوتگیں سرمجلس ءِ سوگندی دیوان برجم دارگ بیت ۔ کہ اے دیوان…

Continue Readingسید ھاشمی ریفرنس کتابجاہءِ ھپتمی سوگندی دیوان ءِ نگدال

سیدھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ سوگندی دیوان

  • Post category:News

سیدھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ سوگندی دیوان ، ماتی زبانانی میان استمانی روچ ءِ درگتء نبشتانک ، براھیم جوانسال بگٹیءِ یاتء سازءُ زیملی دیوان، دودءُ زانشی کسمانکُک پیش کنگ بوتگ انت۔…

Continue Readingسیدھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ سوگندی دیوان