سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہءِ ھپتمی سوگندی دیوان ءِ نگدال

  • Post category:News

سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہءِ ھمک دوسالاں پد سرمجلس ءِ گچین کاری بنت ءَُ ماہے ءَ پد نوک گچین بوتگیں سرمجلس ءِ سوگندی دیوان برجم دارگ بیت ۔ کہ اے دیوان…

Continue Readingسید ھاشمی ریفرنس کتابجاہءِ ھپتمی سوگندی دیوان ءِ نگدال

سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ زانشی بورڈ جوڑ کنگ ءِ جار

  • Post category:News

سید ھاشمی ریفرینس کتابجاہ ءِ یک نیادے ماں کتابجاہ ماڑی دہکان گارڈن ملیر برجم دارگ بیتگ۔ اے نیاد ءَ گوستگیں روچاں برجم داشتگیں سوگندی دیوان ءِ سرا چمشانک دئیگ بیتگ۔…

Continue Readingسید ھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ زانشی بورڈ جوڑ کنگ ءِ جار

سیدھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ سوگندی دیوان

  • Post category:News

سیدھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ سوگندی دیوان ، ماتی زبانانی میان استمانی روچ ءِ درگتء نبشتانک ، براھیم جوانسال بگٹیءِ یاتء سازءُ زیملی دیوان، دودءُ زانشی کسمانکُک پیش کنگ بوتگ انت۔…

Continue Readingسیدھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ سوگندی دیوان